Καθολική μάθηση σχεδιασμένη για εσάς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΕΡΓΟ

Η ευρεία χρήση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς έχει καταστεί σημαντικός στόχος σε πολλές χώρες της ΕΕ. Η εκπαιδευση αυτή έχει αγκαλιάσει και προσαρμόσει τις υπηρεσίες υποστήριξής της για να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούνται υπηρεσίες υποστήριξης. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών υποστήριξης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, το μοντέλο room room (RR) χρησιμοποιείται ευρέως στα σχολεία. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν στον τομέα της ειδικής αγωγής που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν την εφαρμογή χρειάζονται υποστήριξη για την παροχή εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (ΕΕΑ). Είναι απαραίτητο να δοθεί υποστήριξη και συμβουλές για βελτιώση και στους δυο δασκάλους, που θα εφαρμόσουν τα προγραμμάτα αυτά. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ο έργο UDL4U στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων όπως η διοργάνωση εργαστηρίων για τον προσδιορισμό των αναγκών και των προβλημάτων. Με τις κινητικότητες οι συμμετέχοντες θα δουν  τις πρακτικές που εφαρμόζονται από  χώρες εταίρους στο έργο · ανάπτυξη ορισμένων τυπικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης που μπορούν να μετρήσουν την ποιότητα του μοντέλου RR · ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης του εκπαιδευτικού γενικής εκπαίδευσης (GET), με το όνομα GETInvolved, με βάση τις αρχές του Universal Design for Learning (UDL) · και την  διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου.

1


Βελτιωμένα επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτικών που ασκούν το μοντέλο RR μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης

2

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω νέων μεθόδων, τεχνικών και προσεγγίσεων για την παροχή ευρωπαϊκών προτύπων εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες

3

Καθιέρωσε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας όπως το δημιουργικό θέατρο καθώς και επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ειδικής αγωγής.

Ενημερωθείτε

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΤΟ UDL4U ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 8 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι εκπαιδευτικοί-προσωπικό γενικής εκπαίδευσης που εργάζονται με μαθητές SEN στο RR Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του poject είναι η επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού-προσωπικού γενικής εκπαίδευσης για 5 ημέρες. Θα αποκτήσουν την κατάρτιση στη Γαλλία, η Bastia ο ηγέτης εταίρος στην καθολική desinged μάθηση. Όταν θα έχουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσει την εκπαίδευση θα καταστούν  μέντορες και θα είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση τουλάχιστον 600 εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης στις χώρες τους τοπικά. Θα είναι υπεύθυνοι επίσης για την προετοιμασία της ενότητας του έργου και του βιβλίου πρακτικής. Για το σκοπό αυτό, ενώ θα καθορίζουμε τους συμμετέχοντες για το ToT, θα λάβουμε υποστήριξη και από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές